Tornar

Política integrada

La Direcció de GRUPO CACAOLAT reconeix la seguretat i la salut de les persones, la qualitat i la seguretat alimentàries de tots els nostres productes, la protecció del medi ambient de les nostres activitats i la responsabilitat social i corporativa com a pilars fonamentals en la seva política de gestió empresarial.

  1. Solucionar les necessitats dels clients amb capacitat i agilitat mitjançant una comunicació rigorosa i puntual. Aquests són objectius prioritaris per oferir productes i serveis excel·lents amb innovacions en el desenvolupament i la fabricació i millorar la satisfacció de les necessitats del client i l’adaptació al consumidor.
  2. Potenciar la qualitat total i la seguretat alimentària a totes les àrees i la millora contínua com a requisits imprescindibles. A través de la qualitat s’aconsegueix productivitat, competitivitat i rendibilitat.
  3. Considerar l’atenció al client d’una manera personalitzada sense oblidar l’assessorament tècnic per a la resolució de possibles reclamacions. Les opinions dels nostres clients ens ajuden a millorar i innovar i són font del nostre progrés. Volem aconseguir la satisfacció plena del client mitjançant el compliment estricte dels requeriments contractats i arribar al consumidor final valorant la tendència del mercat i la satisfacció de les expectatives dipositades en nosaltres.
  4. Implementar la participació de tota l’organització en la consecució de la seguretat i la salut, la qualitat i la seguretat alimentàries i el medi ambient, atorgar una gran importància a la formació i a l’autocontrol i establir programes de millora contínua perquè els possibles errors es detectin abans que es produeixin.
  5. Fomentar el «defecte zero» i la feina ben feta com a base per assolir la qualitat total, reduir la generació de residus potencials i obtenir el nivell d’excel·lència desitjat en tots els nostres productes i processos.
  6. Establir vincles amb els nostres proveïdors per exigir el mateix grau de qualitat i protecció del medi ambient que regeix dins de GRUPO CACAOLAT, ja que són font de riquesa i coneixement d’aquests compromisos. I en relació amb la seguretat i la salut, coordinar activitats empresarials dintre de les instal·lacions de GRUPO CACAOLAT.
  7. Responsabilitzar-nos del control del frau alimentari per assegurar un etiquetat correcte dels productes que es declaren sobre els requisits legals dels clients així com un control de defensa alimentària per combatre qualsevol risc de sabotatge a les instal·lacions i l’adulteració dels productes.
  8. Assegurar que tot el personal de GRUPO CACAOLAT està totalment familiaritzat amb els objectius i la política d’empresa mitjançant la formació a tots els nivells en aquest àmbit. Assumir les responsabilitats en el punt de treball assignat i implantar mecanismes per supervisar l’eficàcia del seu desenvolupament. 
  9. Garantir que es revisa el grau d’execució dels objectius periòdicament (com a mínim, una vegada a l’any).
  10. Protegir el medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació a les nostres activitats i en altres en què puguem influir, així com el compromís de complir els requisits legals, i d’altres, de caràcter ambiental.

Com a compromís final, la Direcció de GRUPO CACAOLAT revisarà i analitzarà tots els plans de cadascun dels sistemes de gestió per a una millora contínua, establint accions en relació amb riscos i oportunitats de millora, en compliment de la seguretat i la salut, la qualitat i la seguretat alimentàries, la gestió ambiental i la responsabilitat social i corporativa.

07/10/2019

Tornar